Basisschool de Springplank


Basisschool De Springplank:

Een kleurrijke school waar ieder kind kan groeien!

Dit houdt in:
• We een veilige basis bieden waarin we met de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling.
• We groepen hebben waarbij iedereen op zijn eigen kunnen wordt aangesproken.
• We de leerlingen bij het schoolbeleid betrekken
• We uitdagend materiaal, begeleiding en ruimte bieden
• We dit terugzien in een samenhangend onderwijsaanbod
• We gebruik maken van het digitale tijdperk en zetten computers/ tablets intensief in

We bereiden onze kinderen voor op hun verder schoolloopbaan en halen het maximale uit onze kinderen. Wij maken ze medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld!

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs

Speerpunten voor schoolontwikkeling

-Zorgen voor doorgaande lijn betreft het spelend-, ontwerpend- en onderzoekend leren in de onderbouw naar middenbouw en uiteindelijk bovenbouw.
-Blink verdiepen/ uitbreiden, vanuit het model van de themavoorbereiding onderbouw, in het thematisch werken. De nadruk ligt op verbinding maken met techniek.
-Hoe en op welke manier zetten we het bewegend leren op basisschool de Springplank in om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten en tegemoet te komen aan de executieve functies, zodat de leerprestaties van de kinderen vergroten!

Onderzoek

Onderzoek schooljaar 2019- 2020: zie speerpunten voor schoolontwikkeling!

Onderzoekscultuur op basisschool de Springplank:

Binnen team Springplank zijn er verschillende collega’s met een master opleiding en zijn er verschillende specialisten. De expertise die wij binnen de Springplank hebben rondlopen is van hoge kwaliteit. Ook dit schooljaar zijn er 5 PLG groepen waar alle specialisten/ teamleden aan deelnemen. De expertise verdelen we over de PLG groepen. De keuze van het onderzoeksonderwerp is afhankelijk van de vraag vanuit ons team (waar lopen we tegen aan?) en het meerjarenplan. Zowel kortdurende als langer lopende onderzoeken worden gestimuleerd.
De PLG groepen werken vanuit de onderzoekcyclus, zodat binnen het gehele team een eenduidige lijn in aanpak van onderzoek ontstaan. In het begin van het schooljaar stelt de PLG groep een plan op met daarin de probleemanalyse, theoretisch kader, de deelvragen, de onderzoeksvraag en een tijdsplanning. Er vinden +/- 6 vergadermomenten per jaar plaats. Daarnaast wordt er tijdens teamvergaderingen kort aandacht besteed aan de vorderingen van de PLG groepen om te delen. Tijdens studiedagen krijgen de PLG groepen prominent de tijd om hun vorderingen te presenteren, voor kennisoverdracht en implementatie mogelijkheden van actiepunten. De PLG vergaderingen zijn opgebouwd via een vaste structuur/ cyclus waarin het theoretisch kader is meegenomen. Wat we doen moet betekenis hebben en gericht werken naar het doel. Het bewust worden waarom we dingen doen is van belang! De inhoud van de vergaderingen worden vastgelegd in een notulen.
Binnen een PLG groep is de kartrekker hoofdverantwoordelijk. Hij/ zij gaat naar de verbindingsvergadering met het MT. Dit om verbinding te maken met de andere PLG groepen en om draagvlak te creëren.
De A-student vanuit de Pabo wordt in dit traject meegenomen en sluit zich aan bij één van de PLG groepen. Hij/ zij is mede verantwoordelijk voor het traject en zal zijn/ haar resultaten regelmatig moeten voorleggen binnen de PLG groep/ het team.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

-Koning Willem I College -Pedagogiek Fontys Eindhoven -snuffelstages van middelbaaronderwijs