Basisschool 't Ven


Skipov scholen bieden onderwijs dat een krachtig effect heeft op het totale leren (John Hattie). Wij zien opleiden in school als een proces waarbij we leren van èn met elkaar, kortom elkaar infospireren (Leo Bormans). Een onderzoekende houding is daarbij cruciaal.
Kindgericht onderwijs op ’t Ven is een vorm van persoonlijk leren. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door leersituaties in thema’s aan te bieden. Kinderen formuleren eigen leervragen, maken keuzes, stellen doelen en ontwikkelen vaardigheden. Leerlijnen zijn uitgangspunt in ons onderwijs. In opbouw ziet het leerproces er als volgt uit: spelen leren 1/2, lerend spelen 3/4, lerend onderzoeken 5/6, onderzoekend leren 7/8.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze meerjarendoelen zijn:

In alle groepen van onze school kindgericht onderwijs gegeven. Daarbij is het kind eigenaar van het eigen leren en ontwikkelt het niet alleen kennis maar ook vaardigheden.

In onze school is sprake van een lerende cultuur waarin elke medewerker teamverantwoordelijkheid draagt en individueel verantwoordelijk is voor zijn eigen bijdrage aan het onderwijs.

Onze school is een veilige haven voor alle leerlingen, medewerkers en ouders. Concrete afspraken daarvoor zijn vastgelegd in het veiligheidsbeleid.

Er is sprake van intensieve samenwerking met ouders en partners in ons gebouw en in de omgeving.

Onderzoek

We hebben, op hoofdgebieden, onderzoeksgroepen en bijbehorende onderzoeksvragen geformeerd. Je maakt als LIO deel uit van één van deze onderzoeksgroepen en doet samen met collega’s uit alle clusters onderzoek naar een (deel-) onderwerp. De onderzoeksonderwerpen komen terug op teambijeenkomsten en in studiedagen. Afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar het begeleiden van meer- en hoogbegaafden en de 21st century skill, samenwerken en zelfregulatie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling naar het kindgericht onderwijs zoals we dat nu kennen. Het onderzoekend leren is daar een belangrijk onderdeel van. Komend schooljaar willen we de leerkrachtvaardigen op dit gebied verder uitbreiden om hiermee de leerlingen beter te kunnen begeleiden.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC de Leijgraaf, Summa college, KWI-college, Fioretti college en Zwijsen college