Daltonschool De Polderhof


Wij staan voor een brede ontwikkeling, een veilige rijke leeromgeving en ruimte voor diversiteit. De daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit staan centraal in ons handelen. De kleuters spelen en werken in leerrijke pleinen (taal-, reken-, crea- en hoekenplein). Er wordt instructie gegeven aan kleine groepen en onderwijsassistenten coachen bij de zelfstandige verwerking. Blink, de nieuwe geïntegreerde methode wereldorëntatie legt de nadruk op onderzoekend en ontdekkend leren. Onderzoek is belangrijk en we werken met onderzoekteams. We zijn een ervaren, collegiaal, en gezellig team en we horen altijd van stagiaires terug dat ze een leerzame, fijne tijd bij ons hebben gehad.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De focus in het schoolontwikkelplan ligt op : vergroten eigenaarschap van kinderen over hun leerproces, het ontwikkelen van een rijke leeromgeving, en het doorontwikkelen van het leesonderwijs

Onderzoek

Onderwerp: Denkbeelden
Vanuit ons Daltonconcept en onze visie zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit zeer belangrijke waarden in ons onderwijs. We willen kinderen uitdagen eigenaar te worden van en zich betrokken te voelen bij hun leerproces en hun leertijd zo effectief mogelijk te benutten.

Volgens onderzoeken van Marzano (negen didactische strategieën) kan de betrokkenheid van kinderen en hun leeropbrengsten vergroot worden door de inzet van non-verbale representaties en coöperatieve werkvormen. Dit wordt tot nu toe onvoldoende en niet structureel genoeg gedaan in onze dagelijkse lespraktijk.

We hebben om deze reden in groep 8 een start gemaakt met DenkBeelden. Deze werkwijze biedt een tiental visuele leerstrategieën die methode-onafhankelijk ingezet kunnen worden bij diverse vakken en onderdelen. Om de effectiviteit van het maken van non-verbale representaties te vergroten raadt deze werkwijze aan om (een selectie van) coöperatieve werkvormen in te zetten. Hiermee slaan we dus twee vliegen in één klap. Wat is het effect van deze werkwijze in de groepen 8, hoe kan deze nog verbeterd worden en wat zijn de mogelijkheden om deze methode meer schoolbreed in te gaan zetten?

Direct instructiemodel: de verlengde instructie
Vanuit het handelingsgericht werken en de 1-zorgroute zijn wij binnen de stichting een aantal jaren geleden gaan werken met het directe instructiemodel en groepsplannen. Onderdeel hiervan is de verlengde instructie. In het groepsplan wordt door de leerkrachten een indeling gemaakt in drie subgroepen naar onderwijsbehoefte van de leerlingen om vervolgens de instructie op af te stemmen.

Vanuit onze (dalton)visie vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen over hun leerproces (eigenaarschap). Hoe verhoudt zich dit met de verlengde instructiegroepen in de praktijk? Mogen kinderen kiezen of ze deelnemen aan verlengde instructie, bepaalt de leerkracht dit of gebeurt het in gezamenlijkheid? Wordt er gewerkt met vaste (verlengde) instructiegroepen of wordt het per les(doel) afgestemd? Is hierin een rode draad te ontdekken op school?

Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan drie differentiatiegroepen bedienen niet haalbaar is voor een leerkracht. Het is dus zaak om binnen deze drie subgroepen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van alle leerlingen om de effectiviteit zo hoog mogelijk te laten zijn. Wat betekent dit voor de kwaliteit van de verlengde instructie? Krijgen alle leerlingen buiten de basisgroep het aanbod dat zij nodig hebben binnen de verlengde instructie? Op welk abstractieniveau moet de lesstof aangeboden worden en wat maakt dat het geen herhaling van hetzelfde wordt of een begeleide inoefening?

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 3, 4, 5, 6, 7

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC: Onderwijsassistente ROC: Sport en Bewegen