het Molenveld


‘Het Molenveld, de school waar elk kind telt’.
Op het Molenveld krijgen ruim 360 leerlingen, verdeeld over 15 groepen onderwijs van ruim 30 betrokken collega’s.
We willen een school zijn waar iedereen, groot en klein, zich optimaal en over de volle breedte kan ontwikkelen. Een school waar we met en van elkaar leren, ongeacht de ervaring die je al hebt opgedaan. Op deze manier blijven we in ontwikkeling en bieden we onze leerlingen de ruimte om díe kennis en vaardigheden te vergaren die ze nu én in de toekomst nodig hebben.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

begrijpend lezen

Onderzoek

Alle teamleden op het Molenveld hebben zitting in een vakgroep die onderzoek doet naar specifieke processen en resultaten. Op basis hiervan worden, in gezamenlijk overleg, voorstellen gedaan om ons onderwijs verder te verbeteren. Hierin zien wij zeker ook een rol weggelegd voor afstudeerstudenten. Voorbeelden van actuele thema's op onze school zijn het scholen van ons team op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafden, toepassen van het CES principe ‘goals apply to all students’ door bijvoorbeeld met doelenborden voor rekenen te werken. Daarnaast is de teamtraining Human Dynamics afgerond en kijken we naar onszelf en onze leerlingen waarbij we verschillen herkennen, erkennen en inzetten.

Onderzoek begrijpend lezen:
Komend jaar zijn wij op zoek naar afstudeerstudenten die in samenwerking met de vakgroep taal onderzoek gaan doen naar het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouwgroepen (5 t/m 8). Doel is om een vertaalslag te maken van de huidige theorieën naar de lespraktijk op het Molenveld.

Onderzoek rekenen:
Komend jaar zijn we ook op zoek naar afstudeerstudenten die in samenwerking met de vakgroep rekenen onderzoek gaan doen naar de basisvaardigheden in de middenbouwgroepen. Doel is om tot een schoolaanpak te komen die de basis van de rekenvaardigheid structureel versterkt.

Contactpersonen:
Joris van der Heijden, bovenbouwcoördinator, en Minke Westra, directeur.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Groep 5, 6, 7

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

snuffelstages uit het VO en ROC de Leijgraaf