KC de Hoven


Als kindcentrum werken we actief en bewust aan welbevinden, betrokkenheid en competentie van kinderen. Vanuit het motto “Ontwikkel jezelf en groei samen”, dragen alle medewerkers bij aan ontwikkeling van kinderen en onszelf.

We werken als kindcentrum op speel- en leerpleinen, waarbij we met meerdere medewerkers verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van leerteams waarin vakspecialisten vertegenwoordigd zijn.

Als student word je onderdeel van ons team en draag je vanuit een onderzoekende houding bij aan schoolontwikkeling.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Schooljaar 2019-2020 starten we met de volgende stap in ons strategisch koersplan. In dit koersplan wordt er o.a. verder gewerkt aan het reflecteren op jezelf en jouw lerende houding. Daarnaast wordt de volgende stap gezet in het gebruik maken van het vrije initiatief door kinderen. Zie voor meer informatie de onderzoeksthema's voor het komende schooljaar.

Onderzoek

Onderzoek 2019-2020

Onderzoeksthema 1:
Leren reflecteren & een lerende houding, dus jezelf kennen en blijven ontwikkelen.
Voorbeeldvraag: Hoe helpen we kinderen te leren reflecteren, zodat ze een lerende houding ontwikkelen?

Bij kindcentrum de Hoven bieden we goed onderwijs in een rijke leeromgeving. Wij werken vanuit het onderwijsconcept ervaringsgericht onderwijs waarbij de 3 pedagogen van belang zijn, te weten: medewerkers, de ruimte en het kind zelf.
Vanzelfsprekend richten we ons op kennisoverdracht en hebben we aandacht voor basisvakken (zoals rekenen en taal) en voor sociale vaardigheden (zoals samenwerken en communiceren). We vinden bovendien dat je jezelf beter kunt ontwikkelen als je weet wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. Daarom geven we kinderen de ruimte om hun eigenheid te ontdekken en helpen we hen te reflecteren op zichzelf.

Met dit onderzoek zijn we op zoek naar een structurele aanpak in de begeleiding om een reflecterende en lerende houding bij kinderen te stimuleren en ontwikkelen. Wij beogen een doorgaande lijn voor leren reflecteren van 4 tot 13 jaar. Hierbij denken wij aan bijvoorbeeld rubrics per leeftijdsgroep, die de ontwikkeling in niveaus weergeven.

Onderzoeksthema 2:
Zelf verantwoordelijkheid nemen in gedrag en leerresultaten
Voorbeeldvraag: Hoe stimuleren we dat kinderen zelf verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun gedrag en leerresultaten, zodat zij zichzelf bij kunnen sturen indien dat nodig is?

De maatschappij verandert razendsnel. Omdat kennis en informatie snel verouderen, is het belangrijk om te blijven leren en vragen te blijven stellen. Daarom stimuleren we op Kindcentrum de Hoven een onderzoekende houding. We geven kinderen de ruimte om kind te zijn en te leren van de fouten die ze maken. We willen vanuit ons onderwijsconcept ervaringsgericht onderwijs het vrije initiatief meer vormgeven.

Met het onderzoek willen wij kijken waar voor ons in het pedagogisch didactisch handelen mogelijkheden liggen om tegemoet te komen aan de autonomie en competentie van kinderen. We beogen dat de opbrengst van het onderzoek concrete handvatten oplevert voor het dagelijks handelen van medewerkers, zodat kinderen ruimte en zekerheid ervaren om toe te komen aan het vrije initiatief.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    KW1C, De Leijgraaf, PMK Den Bosch, AD PEP Samen met studenten van deze opleidingen vorm je het KC lab. Het doel van het lab is al tijdens de opleiding kennis maken met het werken in een interprofessionele omgeving. De bijeenkomsten zijn gericht op het leren met en van elkaar vanuit ieders professie met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind.