EBC-Icarus


Educatief Basiscentrum Icarus (EBC Icarus) bestaat uit het Peuterkleuterhuis en de basisscholen de Beemd en de Kring, Kinderopvang de Plu, stichting TIM en Wijkraad Beemd Aktief.

Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn wij, wij!

De kinderen komen bij ons binnen in 'het Peuterkleuterhuis.' Wanneer zij naar groep 3 gaan, kiezen ouders zelf een bepaalde richting voor hun kind. Het meer programmagerichte onderwijs (de Beemd) of meer ervaringsgericht onderwijs (de Kring). Wij hechten waarde aan verbondenheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, lef en moed en eigenheid. Als EBC willen we vernieuwend zijn en voor iedereen toegankelijk. Met respect naar elkaar toe.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Hieronder een aantal speerpunten:
Peuterkleuterhuis (groep 1-2)
*Hoe kunnen we de autonomie/ eigenaarschap bij kleuters vergroten bij o.a. kring, speelleertijd.
*Hoe kunnen we de organisatie, inrichting en gebruik van de schatkamer optimaliseren.
*Samenwerking peuterspeelzaal- kleuters optimaliseren.

Beemd (groep 3-8):
* Het huidige concept moet meer passend gemaakt worden aan deze tijd, de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Passend bij de populatie kinderen.
*Daarnaast streven we naar een duidelijk verschil in onderwijsconcept tussen de Beemd en de Kring
*Het invoeren van het EDI-model in combinatie met convergente differentiatie
*Wereldoriëntatie op een andere wijze invullen
*Leerdoelen meer zichtbaar maken.
*Nieuwe methode voor sociale emotionele ontwikkeling.

Kring (groep 3-8):
*Bij de basisvaardigheden nog meer doelgericht en kindgericht instructie en verwerking geven door optimaal gebruik te maken van Snappet.
*Betekenisvol en zinvol taal- en leesonderwijs geven.
*De komende jaren de nieuwe pijlers die wij hebben geformuleerd n.a.v. de missie en visie concreet uitwerken naar hoe dit er in de praktijk uit zou moeten zien. Bijvoorbeeld: portfolio, hoekenwerk, thematisch onderwijs. Hoe kunnen we de hoeken vormgeven waarbij de basisvaardigheden worden toegepast in een betekenisvolle werkelijkheidsnabije leeromgeving.

Voor meer speerpunten zie het schoolplan via de website

Onderzoek

Binnen ons EBC is een onderzoeksgroep aanwezig. Deze bestaat uit directie, collega's en basisschoolcoach. Gedurende het onderzoek wordt de student gestimuleerd, gemotiveerd en geholpen om het onderzoek tot een positief eindresultaat te brengen. Wij vinden het erg belangrijk dat de student ook inbreng heeft over de keuze van het onderzoek. Om die reden willen we niet van te voren definitief vastleggen welk thema uitgevoerd moet worden.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Iedere student is bij ons welkom. Wij hebben onderwijsassistentes, sportleraren, AD-PEP studenten etc.