Visie

In ons Partnerschap Opleiden in de School werken wij samen aan de duurzame ontwikkeling van onze professionals en de organisaties waarin zij werken. Onze uitgangspunten daarbij zijn: het leren en werken in een professionele leergemeenschap en het leren van en op de werkplek. We werken samen aan kwaliteit, we onderzoeken en innoveren, zodat we altijd de best opgeleide professionals het onderwijs aan onze kinderen laten verzorgen.

banner1jpg.jpg

Opleiden in de School vraagt om een groot reflectief vermogen van alle betrokkenen, met voortdurend het belang van goed onderwijs voor alle kinderen voor ogen. Vanaf de start in 2001 zijn we er gezamenlijk van overtuigd dat Opleiden in de School leidt tot bekwamere leerkrachten en dus ook tot beter onderwijs. Het vraagt om een intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld die gebaseerd is op vertrouwen en waardering en gekenmerkt wordt door gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

 

We begonnen als een klein partnerschap met één opleidingsinstituut en een klein aantal schoolbesturen dat zich steeds verder doorontwikkeld heeft. Door de jarenlange samenwerking hebben besturen en opleiding elkaar steeds beter leren kennen. Steeds meer schoolbesturen ontdekten de meerwaarde van gezamenlijk opleiden en wilden ook aansluiten. We zijn kwantitatief en kwalitatief gegroeid naar een samenwerkingsverband van ruim 50 schoolbesturen en meerdere opleidingslocaties van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

 

Officieel zijn er twee partnerschappen: een reguliere en een academische. Signum Onderwijs is de penvoerder van de reguliere opleidingsschool, ATO Scholenkring is de penvoerder van de academische opleidingsschool. Fontys Hogeschool Kind en Educatie is de opleidingspartner. De keuze om het penvoerderschap te beleggen bij de stichtingen, is een bewuste.

 

We zijn met het POS hard op weg onze ambitie “al onze studenten worden opgeleid op een basisschool die voldoet aan onze kwaliteitscriteria” waar te maken. Groeien met behoud van kwaliteit was en is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Onze visie waarin de principes van een professionele leergemeenschap zijn verwerkt, gaf ons veel houvast. Het bepalen en bewaken van de kwaliteit, het planmatig werken aan verbeteringen, professionaliseringsactiviteiten en het doelgericht verbinden van opleiden en onderzoek aan schoolontwikkeling. We hebben er hard aan gewerkt en kijken met tevredenheid terug op de behaalde resultaten. Veel studenten en leerkrachten hebben de waarde ontdekt van onderzoek als instrument voor schoolontwikkeling en hun persoonlijke ontwikkeling.

 

We willen en kunnen inhoudelijk nog groeien. We willen naast samen kwalitatief goed begeleiden nog veel meer het accent leggen op volledig samen opleiden en beoordelen. Onze successen, ontwikkelpunten hebben we beschreven in een kritische reflectie.