RK basisschool De Schalm


Basisschool De Schalm telt ruim 430 leerlingen, verdeeld over 17 groepen.
Het team bestaat uit leerkrachten en onderwijsassisten, het MT, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, vakdocenten Engels en bewegingsonderwijs en stagiaires.
Daarnaast hebben we een taalspecialist, een rekenspecialist, een specialist meer –en hoogbegaafdheid, een specialist het jonge risico kind en een gedragsspecialist.

We zijn een warm, betrokken team dat openstaat voor studenten. Wij dragen graag bij aan de groei en ontwikkeling van nieuwe collega’s tot goede leerkrachten. Studenten maken deel uit van ons team, worden betrokken bij activiteiten en zijn welkom tijdens overlegmomenten, studiedagen en informele activiteiten.

De Schalm is een school voor talentontwikkeling: ontwikkelingsgericht, eigentijds en betekenisvol!

Thema's

  • Rekenen
  • Engels
  • Leren en media
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Inzet van verrijkingsstof bij Taal en Rekenen.
- Invoeren doelen binnen de digitale geletterdheid.
- Verdieping werkwijze IPC.
- Verdieping OGO.
- Inzet coöperatief leren.
- Verdieping inzet Kanjertraining
- Burgerschapsonderwijs.

Onderzoek

Onderzoekscultuur op basisschool De Schalm

Stichting Talentis, waartoe basisschool De Schalm behoort, stimuleert graag opleidingsscholen die het opleiden in de school verbinden met schoolontwikkeling, onderwijsinnovatie en onderzoek binnen de school. Op onze school versterken de onderwijspraktijk, de opleiding van leraren op de werkplek en het wetenschappelijk onderzoek elkaar. Leraren ontwikkelen zo tevens een onderzoeksrol om hun lespraktijk te versterken. In nauwe samenwerking met hogescholen wordt een opleidingsschool vormgegeven waar leren, opleiden, reflectie op beroep, ontwikkelingsgericht onderzoek, kenniscirculatie en innovatie hand in hand gaan.


Er zijn werkgroepen geformeerd waar naast een kartrekker, specialisten en teamleden zitting in hebben. Het onderwerp van onderzoek wordt bepaald met het team (onderzoeksvraag) en vastgelegd in het schoolplan. Aan het begin van het schooljaar wordt met behulp van de PDCA-cyclus dit nader vertaald in het jaarplan. Er kunnen kortdurende en langer lopende onderzoeken plaatsvinden.
De onderzoeksgroepen vergaderen zo'n 6 momenten per jaar, daarnaast wordt in plenaire en/of bouwvergaderingen en op studiedagen regelmatig ingegaan op de stand van zaken; om zo het hele team te betrekken. Daarnaast heeft de coördinator van de werkgroep met enige regelmaat overleg met de directeur en/of het MT om schoolbrede voortgang en verbinding te waarborgen.

De student maakt tijdens het onderzoek volwaardig deel uit van de werkgroep, is mede verantwoordelijk voor het traject en zal resultaten/bevindingen regelmatig verantwoorden binnen de onderzoeksgroep en/of het hele team.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

- Koning Willem 1 College (onderwijsassistent)
- Fontys deeltijd / zij instroom
- Snuffelstages middelbare scholen