Principe 4 - Eigenheid

12. Eigenheid.jpg

“De kracht van een partnerschap is dat het iets toevoegt. De diversiteit van alle partners maakt kwaliteit. ”

Brigit van Rossum - Voormalig projectleider Versterken samenwerking POS

Het waarom
Goede samenwerking in een partnerschap is een complexe aangelegenheid. Bepalende factoren in succesvolle partnerschapsrelaties zijn onder andere gelegen in gedeelde ambities, gezamenlijke begrippenkaders en het respecteren van verschil in belangen. Ook spelen rolneming, gedeelde verantwoordelijkheid, persoonlijke stabiliteit en respect voor verschillende belangen een rol (Kaats & Opheij, 2012)1.

Het hoe
Binnen het POS is de bovenstaande complexiteit niet anders. In het partnerschap is sprake van een boeiende dynamiek die zich manifesteert in tal van uiteenlopende ontwikkelingen, good practices en initiatieven. Dit gebeurt zowel binnen de verschillende domeinen als binnen de verschillende regio’s en rollen. Het komt hierbij voor dat ambities, mogelijkheden, innovatiekracht en ontwikkelstadia uiteenlopen. Het principe eigenheid is in dat kader een samenvatting van verschillende termen, perspectieven, gevoelens en contextafhankelijke standpunten die de onderlinge verschillen aantonen én respecteren: ‘eenheid in verscheidenheid’ of misschien ‘een geaccepteerde ongelijkheid’.

Het POS kent een hoge mate van autonomie en respect voor regio -en contextafhankelijke situaties en ontwikkelingen. Dit betekent echter niet dat participatie in het POS geen gedeelde ambities en verantwoordelijkheid inhoudt. Centrale afspraken hierover zijn vastgelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst Partnerschap Opleiden in de School’. De gedeelde ambitie in POS richt zich op het samen werken aan de duurzame ontwikkeling van onze professionals en de organisaties waarin zij werken. De uitgangspunten daarbij zijn: ‘het leren en werken in een professionele leergemeenschap en het leren van en op de werkplek. Hierdoor wordt samen gewerkt aan kwaliteit, onderzoek en innovatie, zodat altijd de best opgeleide professionals het onderwijs aan onze kinderen kunnen verzorgen.’

1 Kaats, E., & Opheij, W. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: Vakmedianet.

Good practices, instrumenten en werkwijzen


Dialoogvragen

Om het principe ‘eigenheid’ binnen de IKO op ontwikkelingsgerichte wijze in te zetten kan gebruik worden gemaakt van onderstaande dialoogvragen:

  • Welke voorbeelden van kennisdeling zijn er binnen en buiten de verschillende regio’s?
  • Welke rol spelen de bestuurders, coördinatoren of stuurgroep bij het optimaal benutten van kennis binnen de gedeelde ambities en verantwoordelijkheid?
  • Hoe krijgt de transfer van kennisdeling tussen opleidingsscholen en niet-opleidingsscholen vorm en hoe wordt hier op bestuurlijk niveau op geïntervenieerd?
  • Hoe krijgt de transfer van kennisdeling tussen opleidingsscholen en niet-opleidingsscholen vorm en hoe wordt hier op bestuurlijk niveau op geïntervenieerd?
  • Welke verschillende aanpakken herken je en hoe verhouden deze zich tot de visie op kwaliteitsontwikkeling (niveau van bestuur, school, POS, …)?
  • Welke initiatieven ter vernieuwing of verbetering worden er in de regio genomen die bredere bekendheid zouden mogen krijgen binnen het POS?