Principe 3 - Visiegestuurd

3. Visie gestuurd.jpg

“Een vitale visie is de ziel en het kloppende hart van de organisatiecultuur”

Van der Loo, Geelhoed & Samhoud 2015*

Het waarom
Visiegericht werken maakt het mogelijk dat er vanuit een gezamenlijke betekenisgeving wordt gewerkt aan adaptieve verandering en gezamenlijke ambities. Visie geeft op een bondige en samenhangende wijze antwoord op de volgende vragen: waarvoor staan wij? Waarom bestaan wij? Waarheen gaan wij? Waarin blinken we uit? Deze richtvragen hebben betrekking op onderliggende kernwaarden, hogere doelen, gewaagde doelen en tenslotte kernkwaliteiten.
Ook in de literatuur die zich richt op de samenwerking in partnerschappen (zoals het POS) wordt het werken vanuit gedeelde ambities uitvoerig beschreven. Toegespitst op succesvol samenwerken binnen partnerschappen duiden Kaats en Opheij (2011) hierbij ook het werken aan een gedeelde ambitie en het vormgeven van betekenis gevende processen.

Het hoe
Binnen het POS heeft het werken op basis van een gezamenlijke en gedeelde visie c.q. overtuiging een centrale plek. De visie biedt houvast bij ontwikkeling en het bepalen van de koers. Er wordt gewerkt op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de rolbeschrijving meer concreet inzichtelijk maakt waar de invloed en verantwoordelijkheden binnen de rollen liggen.
Naast een algemene visie1 is er vanuit project Integrale Kwaliteitsontwikkeling ook een specifieke visie geformuleerd rond kwaliteitsontwikkeling.

Algemene visie
Enkele illustrerende kernzinnen uit de algemene visie:

 • Opleiden in de School vraagt om een groot reflectief vermogen van alle betrokkenen, met voortdurend het belang van goed onderwijs voor alle kinderen voor ogen. Vanaf de start in 2001 zijn we er gezamenlijk van overtuigd dat Opleiden in de School leidt tot bekwamere leerkrachten en dus ook tot beter onderwijs. Het vraagt om een intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld die gebaseerd is op vertrouwen en waardering en gekenmerkt wordt door gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
 • We zijn hard op weg onze ambitie “al onze studenten worden opgeleid op een basisschool die voldoet aan onze kwaliteitscriteria” waar te maken. Groeien met behoud van kwaliteit was en is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
 • Onze visie waarin de principes van een professionele leergemeenschap zijn verwerkt, gaf ons veel houvast. Het bepalen en bewaken van de kwaliteit, het planmatig werken aan verbeteringen, professionaliseringsactiviteiten en het doelgericht verbinden van opleiden en onderzoek aan schoolontwikkeling.


Visie op kwaliteitsontwikkeling
De visie op kwaliteitsontwikkeling en de tien principes zijn complementair aan elkaar. Samen vormen zij het fundament op basis waarvan wordt gewerkt aan kwaliteit.
Enkele illustrerende kernzinnen uit de visie op kwaliteitsontwikkeling:

 • Samen met de visie op IKO bieden de principes een betekenisvol kijkvenster waardoor we o.a. kijken naar onze omgeving, onze ambities, ons handelen en de keuzes die we maken. We streven daarbij naar een laagdrempelige werkwijze die gebruik maakt van bestaande, succesvolle aanpakken.
 • Kenmerkend is de integrale aanpak die sterk is gericht op praktijkrelevantie en doorontwikkeling. De term integraal houdt in dat bouwen aan een kwaliteitscultuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid is met oog voor balans tussen harde (instrumentele) en zachte (sociaal dynamische) aspecten in kwaliteitsdenken en -‘doen’.
 • Het is daarom belangrijk dat de aanpakken binnen IKO het kwaliteitsbewustzijn voeden en tegelijkertijd bijdragen aan onderlinge samenwerking en ontwikkeling.

 

* Van der Loo, H., Geelhoed, J. & Samhoud, S. (2015). Kus de visie wakker. Amsterdam: Boom uitgevers.
1 Algemene visie

Good practices, instrumenten en werkwijzen


Dialoogvragen

Om het principe ‘visiegestuurd’ binnen de IKO op ontwikkelingsgerichte wijze in te zetten kan gebruik worden gemaakt van onderstaande dialoogvragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Meten we wat we willen meten?
 • Doen we die dingen goed?
 • Hoe verhouden onze aanpakken zich tot visie op IKO?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Hoe verhouden onze aanpakken zich tot externe factoren en ontwikkelingen?
 • Hoe verhouden jouw huidige interpretaties van de POS visie zich tot het kwaliteitsdenken binnen het partnerschap en/of binnen jouw organisatie?