Principe 6 - Gezamenlijke verantwoordelijkheid

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.jpg

“Gezamenlijke verantwoordelijkheid is de kern en de kracht van de Opleidingsschool. Fontys Hogeschool Kind en Educatie, schoolbesturen en basisscholen gaan samen voor hetzelfde doel: de student opleiden tot de best mogelijke leerkracht. Dat betekent samen de student én de startende leerkracht begeleiden op de werkplek. Maar ook: samen toetsen en beoordelen.”

Het waarom
Kaats en Opheij (2011)1 benoemen zowel de noodzaak als complexiteit van samenwerking in partnerschappen: samenwerking is nodig maar niet vanzelfsprekend. Ze geven aan dat het opdoen van veel ervaringen in samenwerking tot betere resultaten leidt in partnerschappen. Dit vraagt van betrokkenen echter wel dat zij openstaan voor de mogelijkheden om van hun ervaringen te leren. De lerende component van gezamenlijkheid en samenwerking kan worden benut op vier verschillende manieren: leren van de samenwerkingservaring, leren over een partner (zicht op overtuigingen en beweegredenen), leren van een partner (uitwisselen van kennis) en leren met partners (gezamenlijke creatie van nieuwe kennis en inzichten). Een belangrijk aspect binnen integrale kwaliteitsontwikkeling is gelegen in de deelname en inspanning van alle actoren vanuit de onderliggende ambitie om de kwaliteit en de kwaliteitscultuur te versterken.

Het hoe
In essentie is gezamenlijke verantwoordelijkheid verweven met de ambities om integraal te werken aan de kwaliteit van het POS. In de praktijk is de gezamenlijke opdracht (o.a. samen opleiden van meer en betere leerkrachten, doorgaande professionalisering, etc.) van alle betrokken partners aan de orde van de dag. Dit maakt dan ook dat alle actoren (vanuit hun rol(beschrijving)) invloed hebben op de kwaliteit van het POS. De impact van ieders invloed kan echter wel verschillen en verdient voortdurende aandacht. Door structurele ontmoeting, dialoog en kennisdeling kan gezamenlijkheid worden benut en kunnen wederzijdse verwachtingen worden gedeeld.

1 Kaats, E., & Opheij, W. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: Vakmedianet.

Goodpractices, instrumenten en werkwijzen


Dialoogvragen

Om het principe ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ binnen de IKO op ontwikkelingsgerichte wijze in te zetten kan gebruik worden gemaakt van onderstaande dialoogvragen:

  • Hoe geef je momenteel zelf vorm aan jouw invloed op de kwaliteit van het POS (je samenwerking met POS partners?)
  • Welke ontwikkeling zou je hierin nog door willen maken?
  • Welke invloed van de gezamenlijke verantwoordelijkheid zie je in je eigen omgeving?
  • Wat zijn volgens jou/ jullie kansrijke thema’s om in gezamenlijkheid binnen het POS meer aandacht te geven?